Start-info & algemene voorwaarden

 

WAT DOET ZO!?

ZO! geeft zorg aan mensen die zelf ook een mening hebben. We werken samen om problemen te overwinnen. Waar nodig betrekken we ook anderen hierbij. We doen onderzoek, behandeling en training in overleg met de cliënt.

WAT IS ZO!?

ZO! is een samenwerkingsverband van zelfstandige zorgverleners. Als cliënt heb je te maken met je eigen zorgverlener. Je kunt over alle onderwerpen rechtstreeks met je eigen zorgverlener contact opnemen via zijn of haar mailadres of mobiel nummer.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZO! en zijn samenwerkingspartners geleverde diensten.

Als je iets aan een collega binnen ZO! wilt vragen of voorleggen is dat ook prima. Je bent wel in zorg bij 1 van ons, maar hiermee heb je ook toegang tot de rest.

AANMELDING EN WACHTLIJST

Cliënten of hun ouders kunnen zichzelf rechtstreeks aanmelden via ons aanmeldformulier op de site. Met een aanmelding verklaar je op de hoogte te zijn en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

Je krijgt binnen 7 werkdagen (behalve in de schoolvakanties) een reactie. We kunnen of binnen enkele weken beginnen of kunnen niet starten binnen afzienbare tijd. Als we niet snel kunnen starten adviseren we je elders hulp te zoeken, omdat lang wachten vaak niet verstandig is. Als je toch bij ons in zorg wilt terwijl er niet snel plek is, zetten we je op de wachtlijst. Hierbij ben je nog niet officieel in zorg bij ons; wij kunnen je in de wachtlijst periode geen ondersteuning bieden.

Je kan je ook online een afspraak maken voor ons spreekuur, voor een korte vraag of oriëntatie. We werken dan zonder aanmelding en dossier.

ALS JE IN ZORG BENT BIJ EEN ANDERE AANBIEDER

Als je bij start ook in zorg bent bij een andere aanbieder moet de andere aanbieder afsluiten en dit melden bij de gemeente of verzekeraar. Binnen de Jeugdwet kunnen andere aanbieders onze zorg ook inkopen. Bij start ben je zelf verantwoordelijk dat dit geregeld is.

BEREIKBAARHEID

Op het algemene nummer 058 2800920 zijn wij beperkt bereikbaar, om onze tijd zo veel mogelijk te gebruiken voor onze directe zorgtaken. ZO! heeft niet een secretariaat; de zorgverleners doen zelf alle taken. Wij zijn wel telefonisch bereikbaar, met uitzondering van de schoolvakanties, op dinsdag en donderdag van 9 uur tot 10 uur.

Op andere momenten zijn wij bereikbaar via het mailadres van een zorgverlener of via het contactformulier op de site.

Als je al cliënt bent bij ons kun je met je zorgverlener bellen of een bericht sturen op zijn of haar mobiele nummer.

CRISIS & SPOED

Als er een crisissituatie is en je kan je eigen zorgverlener(s) van ZO! per Whatsapp, sms of mobiel niet bereiken, moet je via je huisarts de crisisdienst van de GGZ in schakelen of contact op nemen met Spoed4Jeugd in je eigen regio.

WERKWIJZE

In de startfase gaan we kijken wat het probleem is en hoe we hier aan gaan werken. Ons uitgangspunt is simpel; als het klikt en werkt werken we zolang jij wilt of binnen je verwijzing/indicatie kan. Als het niet klikt en werkt gaan we op zoek naar een zorgverlener waarmee het wel klikt en werkt. Het belangrijkste wat je zelf moet doen is opletten of het voor jou klikt en opletten of het duidelijk is wat er gaat gebeuren. Kritische en eigenwijze cliënten stellen wij op prijs, dus zeg wat je vindt en wilt.

Als we het probleem duidelijk hebben, bespreken we hoe we  hieraan gaan werken. Meestal zijn er een aantal contacten nodig voor we zover zijn. Als we langer werken, zullen we regelmatig evalueren en de plannen bijstellen als dit nodig is. Ook jij kunt dit aankaarten.

In het contact proberen we duidelijk te zijn in wat de plannen zijn, waarom we dingen voorstellen enz. Toch kunnen we hierin tekortschieten. Als je vragen of opmerkingen hebt, hopen we dat je dit aangeeft. Het is belangrijk dat we een goede en open samenwerking krijgen.

VERTROUWELIJKHEID, TOESTEMMING & DOSSIER

Wat er in het contact of onderzoek naar voren komt is vertrouwelijk. Jongeren tussen 12 en 16 jaar moeten instemmen en worden geïnformeerd over het contact. Vanaf 16 jaar zijn jongeren hierin zelfstandig.

Overleg van ons met anderen of inzage van anderen in het dossier kan alleen na toestemming. Bij extremen kan er worden afgeweken binnen de grenzen en eisen van tuchtrecht en regelgeving.

Zorgverleners van ZO! overleggen binnen de praktijk en delen elkaars informatie en dossiers als dit de zorg ten goede komt, vanuit een gedeeld beroepsgeheim met elkaar om tot een goede afstemming en kwaliteit van handelen te komen.

Gegevens worden opgenomen in een dossier, wat ter inzage voor je is. Wij zijn niet aangesloten op het elektronisch patiëntendossier, waarmee automatisch inhoudelijke informatie wordt uitgewisseld met anderen. Volgens wettelijke regels moeten wij je dossier 15 jaar bewaren. Je kan schriftelijk vernietiging van de inhoud van je dossier vragen.

Een eventuele rapportage of brief maken we eerst in concept, wat je kunt wijzigen en aanvullen. Pas na jou fiat is een conceptrapport een formeel rapport in je dossier. Jij krijgt een exemplaar.  Met jouw toestemming kan het dan naar derden gaan. Zo hou je controle over je informatie.

Bij ons op de praktijk hangen camera’s in de gang om het pand en de spullen te monitoren. De opnamen zijn geen onderdeel van je cliëntendossier.

BEHANDELPLAN of zorgplan

In de eerste contacten bespreken we wat we gaan doen. Formeel is er dan sprake van een behandelplan of zorgplan. Volgens regelgeving moet het plan in je dossier zitten. We maken dan ook een korte notitie van onze afspraken.  Afhankelijk van je vraag kunnen we ook een uitgebreid onderzoeksverslag schrijven met een plan.

Wij evalueren niet op vaste momenten; tijdens iedere afspraak kunnen we met elkaar de voortgang bespreken en het plan bijstellen. Als het voor je indicatie nodig is en jij het wilt, kunnen we een rapport maken. Rapportages worden eerst door jou in concept beoordeeld. Bij voorkeur regel je zelf het versturen naar derden.

AKKOORDVERKLARING VAN BEIDE OUDERS MET GEZAG bij jongeren tot 16 jaar

Bij kinderen tot 16 jaar moeten beide ouders (als ze beide ouderlijk gezag hebben) toestemming geven voor contact. Als een kind bij beide ouders woont, is dit vanzelfsprekend. Als het kind niet bij beide ouders woont, moet een akkoordverklaring worden ondertekend door de andere ouder.

Als het kind niet bij de met gezag belaste ouders woont moeten beide ouders een akkoordverklaring ondertekenen. Wij gaan er van uit dat de verzorgende ouder de niet verzorgende ouder informeert.

Ouders kunnen op hun verzoek worden geïnformeerd over de bevindingen, rekening houdend met de privacybescherming van kind en (de andere) ouder. Bij particulier zorg zijn hier kosten aan verbonden. Bij contact met de niet aanmeldende ouder vragen wij je van te voren aan te geven aan wie wij de factuur dan kunnen sturen.

De aanmeldende ouder of instantie moet de akkoordverklaring regelen. Eventuele claims of schade richting ons door een ontbrekende akkoordverklaring kunnen op de aanmeldende ouder of aanmeldende instantie worden verhaald. Door ons eerder gegeven informatie over de minderjarige is in een dergelijke situatie niet rechtsgeldig.

INFORMATIE OUDER ZONDER GEZAG

Een ouder zonder gezag hoeft geen toestemming te geven. Als er contact tussen deze ouder en het aangemelde kind (jonger dan 16 jaar is) vinden wij het belangrijk dat de ouder is geïnformeerd over de aanmelding. Wij gaan er van uit dat de ouder met gezag dit heeft gedaan.

De ouder zonder gezag kan contact met ons zoeken voor informatie. Bij een contact met de niet met gezag belaste ouder, moeten ouders van te voren onderling hebben geregeld hoe dit gefactureerd gaat worden (bij particuliere zorg).

TARIEF

ZO! geeft vergoede en niet vergoede zorg. De tarieven variëren afhankelijk van het zorgproduct en zorgverlener. Op de tarievenlijst staan de actuele prijzen. De tarievenlijst is onderdeel van de algemene voorwaarden. Ook het eerste contact wordt gerekend en is niet gratis.  Als je niet duidelijk aangeeft of er sprake is van vergoede of verzekerde zorg, of je verwijsbrief/beschikking niet correct is, worden de kosten bij de aanmelder (d.w.z. de persoon die het aanmeldformulier heeft ingevuld) in rekening gebracht volgens het particuliere tarief of GBGGZ tarief buiten contract. Vergewis je dus van te voren van de vergoeding die je krijgt.

Voor contacten buiten een contract met gemeenten en zorgverzekeraars krijg je zelf de factuur van ons en betaal je ons rechtstreeks.

Telefonisch en e-mailconsult (anders dan voor het maken van afspraken), overleg met derden en eventuele reistijd wordt berekend naar rato volgens het tarief, afgerond in kwartieren.

Contacten via Skype worden gerekend als een normale afspraak.

Het verwerken van vragenlijsten en rapportage van derden wordt afzonderlijk berekend. Je kunt een schatting van de benodigde tijd vragen. De scoring en verwerking van vragenlijsten en eerdere rapportages in de startfase neemt meestal in totaal 1 extra uur.

Afspraken die 24 uur van te voren worden afgezegd worden niet berekend. Bij niet tijdig afzeggen wordt er €70 euro in rekening gebracht. Bij vergoede zorg krijgt de cliënt zelf de factuur, aangezien het niet binnen de vergoeding mag worden genoteerd. Bij 2 niet tijdige afmeldingen of no shows bij vergoede zorg houden wij ons het recht voor het contact te beëindigen.

VERGOEDINGEN*

18-*

Bij minderjarigen valt psychologische hulp onder de vergoeding van de gemeenten. Als je een een verwijsbrief van je huisarts, jeugdarts, kinderarts, (gezins-)voogd of een indicatie van je gebiedsteam kunnen wij bij een contract rechtstreeks aan je gemeente declareren. Als jou gemeente geen contract met ons heeft gesloten kunnen ze een afspraak met ons maken voor vergoeding via Zorg in Natura of via een PGB.

18+*

Met een verwijsbrief van je huisarts voor GBGGZ en binnen de eisen van de verzekeraars en je polis kan je bij ZO! gebruik maken van verzekerde zorg. Als wij een contract met je verzekeraar hebben gaat de factuur rechtstreeks naar je verzekeraar. Als je verzekeraar niet een contract met ons heeft gesloten sturen wij de factuur naar jou. Je betaalt ons en stuurt de factuur door naar je verzekeraar. Jou verzekeraar betaalt jou je vergoeding.

Een aantal verzekeraars koopt beperkt zorg in. Dat kan betekenen dat er in de loop van het jaar cliënten van deze verzekeraars (van hun verzekeraar) bij ons geen verzekerde zorg mogen afnemen. Op de site staat een overzicht met welke verzekeraars een contract met ons hebben gesloten en of er sprake is van een budgetplafond.

Wij hebben geen contracten met alle verzekeraars, maar worden wel gewoon vergoed. Je verzekeraar is verplicht ook een deel te vergoeden zonder dat zij een contract met ons hebben gesloten.

Als je bent verzekerd bij een ziektekostenverzekeraar zonder contract met ons, krijg je de factuur rechtstreeks van ons. Je betaalt ons en kan de factuur doorsturen naar je verzekeraar voor je vergoeding. Bij verzekerde zorg  mogen wij de factuur pas versturen na sluiting van de prestatie. Hierdoor kan het een groot bedrag zijn.

Je kunt via je verzekeraar een restitutiepolis afsluiten, zodat het hele bedrag wordt vergoed.

Met enkele gemeenten hebben wij nog tijdelijk een contract voor gespecialiseerde begeleiding van volwassenen. Wij declareren dan rechtstreeks naar je gemeente. Het CAK kan je een inkomens afhankelijke eigen bijdrage opgelegd krijgen. Hierover kan je lezen op www.hetcak.nl

*Je kan geen rechten ontlenen aan de door ons genoemde bedragen en vergoedingen.We noemen ze zodat je een eerste indruk kan krijgen van de kosten. De betreffende instantie bepaald de uiteindelijke vergoeding en eventuele eigen bijdrage..

NOTA ’s 

Bij particuliere zorg, zorg zonder indicatie of verwijsbrief, verzekerde zorg buiten een contract en bij een PGB krijgt je zelf de nota.

Nota’s worden eens per maand verstuurd via ons administratiekantoor. Wij sturen de nota’s per mail. Bij GBGGZ (buiten contract) mogen wij van de NZA de factuur pas versturen na sluiting van de prestatie. Hierdoor kan het een groot bedrag zijn.

Bij verzekerde zorg buiten een contract, betaalt je verzekeraar niet aan ons; dat moet je zelf doen. Je nota stuur je door naar je verzekeraar, die jou je vergoeding geeft. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum. Bij een niet tijdige betaling worden lopende afspraken opgeschort.

Het kan zijn dat we fouten hebben gemaakt bij het opstellen van de nota. Dit kun je overleggen met je eigen zorgverlener, die het kan aanpassen.

Als je bent vergeten te betalen krijg je een herinnering.  Als je niet betaald dragen we de vordering over aan ons incassobureau. De extra kosten moet je dan ook betalen.

Onze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd via het NIP bij de Arrondissementrechtbank te Amsterdam (depotnummer 117/2000). Op verzoek kan kosteloos een exemplaar van de betalingsvoorwaarden worden toegezonden.

INTERNETCONTACT

Aanmelding, vragenlijsten, veel communicatie en rapportage gaat per mail en internet. Door je aan te melden verklaar je toestemming te geven voor mailcontact en het uitwisselen van gegevens en informatie via mail en internet. We vragen je er voor te zorgen dat wij het juiste mailadres hebben en je internetverbinding en mailadres beveiligd is voor inzage door onbevoegden.

DIAGNOSE

Ons zorgtraject kan uitmonden in een diagnose en DSM classificatie. De diagnose of classificatie komt tot stand na overleg naar aanleiding van de verzamelde informatie en de bevindingen.

Bij GBGGZ bij volwassenen moet er binnen 1 contact een classificatie (DSM notering) worden genoteerd. Vaak gaat dit te snel. We noteren in overleg met jou een classificatie op grond van de eerste indrukken. Als je lopende het zorgtraject besluit geen classificatie te willen, vervalt de mogelijkheid van de vergoeding binnen de GBGGZ. De factuur voor de verrichtingen sturen we dan naar jou als particuliere zorg.

DIAGNOSE OP DE FACTUUR?

Bij GBGGZ eisen de overheid en verzekeraars dat wij een diagnose noteren (DSM notering) en op de factuur vermelden (als code). Je kan een verklaring ondertekenen dat je niet wilt dat deze wordt doorgegeven. Je kan de privacy verklaring downloaden op onze site (bij het aanmeldformulier) of je zorgverlener hier naar vragen. De classificatie blijft wel in ons dossier staan, maar dit hoeven wij dan niet te communiceren met derden, zonder jouw toestemming. Jouw gemeente of verzekeraar kan wel eisen ons dossier in te zien, om te controleren of er een classificatie is en of er is voldaan aan hun regels.

ANDERE INFORMATIE NAAR DERDEN

Routine Outcome Measering is het in kaart brengen van de voortgang van de behandeling. Wij doen dit via (digitale) vragenlijsten. Verzekeraars stellen dit verplicht en willen dat wij de gegevens aanleveren bij de Stichting Benchmarking GGZ. De gegevens worden anoniem aangeleverd. Je mag invulling van de lijst weigeren. Wij vermelden dat in ons systeem dat wij je de lijst wel hebben aangeboden, maar je niet wilt invullen. Dit heeft geen gevolg voor de zorg die wij aan jou leveren.

Na aanmelding moeten wij jou BSN en adresgegevens checken bij de gemeentelijke basisadministratie. Dit doen wij digitaal via onze beveiligde verbinding.

De geleverde uren WMO  Zorg in Natura bij 18+ moeten wij melden bij het CAK. Er wordt geen informatie over de inhoud van de zorg gegeven. Het CAK bepaalt aan de hand van deze gegevens wat je eigen bijdrage is.

Diverse data over aanmeldingen, cliëntkenmerken en geleverde zorg onder de 18 jaar moeten wij verplicht aanleveren bij gemeenten en het CBS. Overheid en verzekeraars kunnen ons ook verplichten diverse andere informatie aan te leveren.Wij proberen dit zo beperkt als mogelijk te doen, binnen de verplichtingen die ons worden opgelegd.

Scoring en verwerking van testen gebeurd vaak online; informatie wordt dan verwerkt via het protaal van een derde partij. Informatie wordt niet gedeeld, maar verwerkt.

Eens per twee jaar worden (een deel van de) cliënten per mail benaderd voor het online ZKN klanttevredenheidsonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bosgra Onderzoek, een gecertificeerd onderzoeksbedrijf. De verzamelde gegevens worden verwerkt volgens de regels van o.a. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het kan zijn dat je in de onderzoeksgroep gaat vallen. Deelname is vrijwillig. Deelname en de antwoorden worden buiten onze praktijk anoniem verwerkt en zijn door ons niet terug te voeren op een persoon. Deelname helpt ons om zicht te krijgen op wat goed gaat en wat beter moet. Natuurlijk hoef je niet te wachten met opmerkingen en kritiek tot het onderzoek. Tijdens de contacten horen wij ook graag je mening.

Nu en dan gebruiken wij informatie uit onze praktijk voor wetenschappelijk onderzoek. Informatie is altijd geanonimiseerd en niet te herleiden naar een cliënt.

Gezinsvoogden mogen informatie opvragen, zonder dat er toestemming nodig is;

Vanaf 1 januari 2015 moet een zorgaanbieder op verzoek van de gezinsvoogd informatie verschaffen aan de gezinsvoogd, zonder dat de zorgaanbieder toestemming hoeft te verkrijgen van de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt. Het moet gaan om inlichtingen inzake feiten en omstandigheden die de verzorging en opvoeding van de cliënt betreffen, of de persoon van een ouder of voogd betreffen, welke inlichtingen noodzakelijk kunnen worden geacht voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling.

COOKIES

Als je onze site bezoekt verzamelen wij informatie over je surfgedrag, zodat wij de site kunnen verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsinformatie. Als je op onze site blijft, gaan wij er van uit dat je dit accepteert. Wij delen onze cookies niet met derden en verkopen ze (natuurlijk) niet.

Verkeer en invullen van gegevens via onze site is beveiligd via een https verbinding. Hierdoor kan je voor derden “ongezien” surfen op onze site en (eventueel) je gegevens achterlaten.

AVG

Hoe wij omgaan met privacy is ook beschreven in onze 2018 11 Privacy Policy ZO!-zorgoplossingen, als deel van onze Algemene Voorwaarden.

RESULTATEN

Samen met jullie (kind, jongere, ouders) maken we een plan hoe we gaan werken. We stellen een werkwijze voor waarvan wij verwachten dat het resultaat gaat geven en ons voor zullen inzetten. We kunnen niet een positief resultaat garanderen, omdat succes van meerdere factoren afhankelijk is welke wij niet onder controle hebben. Als er na verloop van tijd geen verbeteringen meer zijn vast te stellen, is het beter te stoppen of de werkwijze aan te passen.

RISICO ’s

Onze contacten zijn gericht op het laten afnemen van de klachten en het beter laten verlopen van de ontwikkeling. Het hieraan werken kost inspanning. Klachten of lijdensdruk kunnen tijdelijk toe nemen. Het is belangrijk deze te melden in de contacten, zodat we er aandacht aan kunnen besteden en zo nodig de werkwijze kunnen aanpassen.

CERTIFICERING

Onze praktijk heeft het visitatietraject van het NIP doorlopen en voldoet aan de gestelde NIP kwaliteitseisen en criteria voor vrijgevestigde praktijken.

KWALITEITSSTATUUT

Conform eisen voor de volwassenen GGZ heeft onze praktijk een zo-vrijgevestigde-ggz-kwaliteitsstatuut-2017.

KLACHTEN

Als we werken kunnen wij dingen fout doen of dingen missen. Wacht alsjeblieft niet te lang met opmerkingen of klachten; hoe eerder wij het weten, hoe sneller wij het kunnen aanpassen.

De medewerkers van ZO! werken vanuit hun eigen beroepsverantwoordelijkheid. Klachten en opmerkingen over inhoud, organisatie van zorg en facturen kun je met je eigen zorgverlener op nemen. Als je hier vervolgens niet uitkomt, kan je je klacht schriftelijk of per mail sturen naar info@zo-zorgoplossingen.nl. De klacht wordt dan binnen 6 weken behandeld door 2 medewerkers binnen ZO! die niet betrokken zijn op jou dossier (interne klachtfunctionaris).

Medewerkers van ZO! zijn, voor zover verplicht, aangesloten bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg P3NL. Alle medewerkers werken volgens de gedragsregels van hun eigen beroepsvereniging (NIP, NVO, SKJ, registerleraar) en vallen onder het verenigingstuchtrecht.

AKJ vertrouwens persoon

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

AANPASSINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze voorwaarden worden regelmatig aangepast aan nieuwe regels en inzichten. Op de site staat steeds de laatste versie, die de voorgaande versie vervangt. Door aanmelding stem je in met de algemene voorwaarden en aanpassingen die nodig zijn. Vergoedingen worden vastgesteld door gemeenten, verzekeraars, Ministerie, NZA etc. en vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Veranderingen in wetgeving en regelgeving moeten wij doorvoeren, voor zover verplicht gesteld.

Heb je zelf aanvullingen of voorstellen om informatie beter weer te geven? Laat het ons weten.